เงินเดือน 15,000 บ.ครูโรงเรียนเอกชน

 
คำชี้แจงบอกกล่าวสู่ครูเอกชน

ขณะนี้เป็นที่ทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชน ไม่ว่าในเรื่องเงินเดือน การช่วยเหลือค่าครองชีพและการศึกษาแก่นักเรียนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ครูเอกชนเป็นประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นบุคลากรผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ก็ได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ให้การดูแลส่งเสริมตามบทบาทภารกิจในฐานะเป็นกลไกของรัฐบาล นอกจากนี้สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหนึ่งของชาวการศึกษาเอกชนที่ได้เดินคู่กับ สช. ในการดูแลเพื่อน พี่น้อง ครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งทราบว่าสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมีประเด็นสำคัญที่ผู้มาประชุมจะได้รับทราบซึ่งผมจะรายงานให้ทราบก่อนการประชุมดังนี้
๑. เงินเดือนและค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท สรุปว่า ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เงินเดือนปริญญาตรีครูเอกชนจะได้รับ ๑๑,๖๘๐ บาท ตามมติ ครม. เช่นเดียวกับข้าราชการ
ส่วนเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น รัฐบาลเลื่อนไปในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับค่าครองชีพนั้น
มติ ครม.เห็นชอบให้รัฐจ่ายครูเอกชนครึ่งหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตออกครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับค่าครองชีพ ๗๕๐ บาท ดังนั้นครูวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนและค่าครองชีพที่รัฐจ่ายให้ ๑๑,๖๘๐ + ๑,๖๖๐ = ๑๓,๓๔๐ บาท ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนบรรจุทุกคน
๒. สำหรับเงินเดือนและค่าครองชีพที่ได้รับการเห็นชอบจาก ครม. นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕) แล้ว โดยจะโอนให้โรงเรียนสำหรับตกเบิกให้ครู ๑๐ เดือน (มกราคม – กันยายน ๒๕๕๕) ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่วน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ครูจะได้รับตามอัตราดังกล่าวได้ เพราะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว (อนุบาล – ประถมศึกษา หัวละ ๖๐๑ บาท มัธยมศึกษา/ปวช. หัวละ ๗๕๑ บาท)
๓. สำหรับหนังสือเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งไปแล้วว่า จัดสรรเงินค่าหนังสือเรียนไปก่อนหัวละ ๕๐๐ บาท ๖๐๐ บาท และ ๘๐๐ บาท ในแต่ะละระดับการศึกษา หากไม่พอให้ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปสมทบ เนื่องจากยังไม่ชัดเจนจำนวนนักเรียนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สช.จะจ่ายเต็มอัตราค่าหนังสือให้ทั้งหมดเมื่อได้ข้อมูลนักเรียนที่เป็นจริง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่ใช่ตัดค่าหนังสือเรียนเหลือหัวละ ๕๐๐ บาท
๔. สำหรับประเด็นอื่นๆ คงไปพูดกันที่ประชุม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพราะเป็นเรื่องนโยบาย
สำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจะให้ข้อมูลเหล่านี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะนำผลการประชุมในวันดังกล่าวมาจัดทำแผนบริการให้ชาวการศึกษาเอกชนได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุดครับ

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โฆษณา

Comments (1) »

รับสมัครครู

รับสมัครครูผู้สอนภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ  ศิลปะ ดนตรี กีฬา

-มีประสบการณ์

-มีใบประกอบวิชาชีพ

-มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-มีจิตสาธารณะ

มีอาหาร ที่พักฟรี ติดต่อ ครูจิราภรณ์ 0892835885

ส่งหลักฐานการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พร้อมใบสมัครได้ที่่ sisaengtham@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ไฟล์1

ไฟล์2

Leave a comment »

โครงการเข้าค่าย “พุทธธรรม นำชีวิต” บุคลากรโรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม นำชีวิต สำหรับบุคคลากรโรงเรียนศรีแสงธรรรม 

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ครูได้ทดลองฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพุทธด้วยตนเอง โดยจุดเน้นของค่ายมี ๔ ส ได้แก่ สนุก สาระ สงบ และสำนึก รวมถึงการมีระเบียบวินัยในตนเองด้วย

โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นตัน

และได้แนบรายละเอียดกิจกรรมแล้วดังนี้

โครงการเข้าค่ายครู1

Leave a comment »

จรรยาบรรณวิชาชีพครูโรงเรียนศรีแสงธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในการปฏิบัติตนของครูโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่มีทั้งจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ เพื่อให้ครูได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

View this document on Scribd

Leave a comment »

Sar Sisaengtham

Leave a comment »

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

Leave a comment »

ฝ่ายบริหารบุคลากรโรงเรียนศรีแสงธรรม

Leave a comment »